SSUPŠ Zámeček, s. r. o.

film o Zámečku prohlídka školy Jsme členem Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky

logo Asociace Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky
ŠKOLA ONLINE Go Out.cz Mapa školství.cz

Konzervování a restaurování kamene

82-41-M/01 Konzervátorství a restaurátorství. Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou.

Obor Konzervování a restaurování kamene je určen pro žáky se zájmem o zachování kulturního dědictví, problematiku památkové péče a specializované řemeslné postupy. Výuka je zaměřena na restaurování a reprodukci sochařských děl. Součástí výuky je také využití moderních technologií v restaurátorské praxi – např. fotografie nebo 3D modelovacího softwaru.

V nižších ročnících se žáci věnují především rozvíjení dovedností v kresbě a modelování a orientaci ve výtvarných technikách, souvisejících s oborem – např. ve výrobě forem, odlévání, štukatérství a patinování. Postupně pak získávají průpravu v kamenosochařském řemesle, reprodukčních technikách a restaurátorských postupech při obnově a zachování sochařských děl a plastických dekorací v historické architektuře. Součástí studia je i výuka písma, orientovaná na jeho využití v restaurátorské práci. Žáci se učí také fotografii a práci ve 3D modelovacích programech, které slouží jednak jako prostředky vizualizace (prezentace) a zároveň jako pomocné techniky při restaurátorské práci.

Teoretickou základnou studia je výuka restaurátorských a sochařských technologií a dějin výtvarné kultury. Studium je nad rámec učebních plánů doplněno dvěma týdenními malířskými kurzy v přírodě a dále výlety a exkurzemi, obohacujícími studium dějin výtvarné kultury o osobní prožitek. Součástí studia je týdenní souvislá praxe v oboru.

Absolventi získávají základ pro založení vlastní živnosti, případně po úspěšném ukončení specializovaného vysokoškolského vzdělání pro získání restaurátorské licence. Mohou se uplatnit ve štukatérských a stavebních firmách specializovaných na obnovu památek, v kamenických firmách nebo ve státní správě zabývající se památkovou péčí. Také mohou pokračovat studiem na vysoké škole a to jak v oboru restaurátorství, tak i v jiných umělecky nebo pedagogicky zaměřených oborech.

Plán studia ke stažení ve formátu .pdf.

Informace k přijímacímu řízení.

Co se učíme?

 • Restaurovat a konzervovat sochařská díla a plastcké dekorace v architektuře
 • Reprodukovat sochařská díla
 • Využívat restaurátorské a sochařské technologie
 • Porozumět problematce ochrany kulturních památek
 • Kreslit, fotografovat
 • Zpracovat restaurátorskou zprávu
 • Pracovat v grafckém sofwaru a 3D programech

A co dál?

 • Studovat na AVU nebo na jiné umělecké škole
 • Stát se učitelem
 • Nechat se zaměstnat jako specialista na obnovu dekoratvních prvků fasád
 • Nechat se zaměstnat jako odborník na památkovou péči
 • Stát se restaurátorem
Konzervátorství a restaurátorstvíKonzervátorství a restaurátorstvíKonzervátorství a restaurátorstvíKonzervátorství a restaurátorstvíKonzervátorství a restaurátorstvíKonzervátorství a restaurátorstvíKonzervátorství a restaurátorstvíKonzervátorství a restaurátorstvíKonzervátorství a restaurátorství

15.1.2015 10:53:40

Fotogalerie

Fotogalerie RestaurátorstvíFotogalerie RestaurátorstvíFotogalerie RestaurátorstvíFotogalerie RestaurátorstvíFotogalerie RestaurátorstvíFotogalerie RestaurátorstvíSgrafita
TOPlist